List/Grid

Author Archives: Яманова Цырегма

Золотая осень

Золотая осень

В рамках недели «Здравствуй, осень золотая» проведен конкурс чтецов. Целью данного мероприятия  является раскрытие творческого потенциала учеников младшего школьного возраста, привлечение интереса к литературе. Поставлены следующие задачи: – пробуждение интереса к… Читать далее

Эрхимүүд илгарба

Эрхимүүд илгарба

Энэ үдэрнүүдтэ  Агын тойрогой дунда hургуулиин hурагшадай хоорондо «Эрхим диктант», «Эрхим найруулга», «Агмани-  шамдаа» гэhэн мүрысөөнүүд үнгэргэдөө. Мүрысөөнэй дүнгүүд: 4 ангиин hурагшадай хоорондо 1-хи hуури  Цыдыпова Цырена эзэлбэ, багшань Цыренжапова Долгор Дашигалсановна,… Читать далее

Посвящение в первоклассники

Посвящение в первоклассники

Сегодня прошел праздник "Посвящение в первоклассники". На стадионе школы было весело и шумно, хотя моросил дождик. Праздник начался с переклички классов. Каждая команда придумала себе название, девиз и короткую речевку..Проведена… Читать далее

Шагай наадан

Шагай наадан

Анха урданhaa арад зоноймной дунда заатагyй дэлгэрhэн наадануудай нэгэн — шагай наадан болоно. Шагай наадамнай олон ондоо байдаг.  Шагай Yбэлэй ута hyниин саг эльгээхэ наадан болодог байгаа. Нэн тYpYYн балшар YхибYYн… Читать далее

Агамни — шамдаа

Агамни — шамдаа

Уран  гоёор шɣлэг сээжээр уншадаг ɣхибɣɣдэй хоорондо «Агамни- шамдаа» гэhэн харалга мɣрысөөн ɣнгэргэгдэбэ. Энэ хэмжээ ябуулгада 100 гаран 1-4 ангинуудай  hурагшад эдэбхитэйгээр хабаадаба. Тɣрэл хэлэеэ мэдэдэг, сэбэрээр дуугардаг багашуул яhала… Читать далее

Эрхим найруулга

Эрхим найруулга

«Эрхим найруулга» гэhэн мүрысөөн hүүлшын жэлнүүдтэ ехээр дэлгэржэ, hурагшад  эдэбхитэйгээр хабаададаг болонхой. Зохёохо гээшэмнай балайшье бэлэн бэшэ, тигэбэшье бага ангинуудай hурагшад наhанайнгаа шадалаар юрэ хөөрэhэн, зураглаhан, хүнэй дүрэдэ характеристиа үгэhэн… Читать далее

«Оньhон үгэ  оншотой, таабари — оньhотой»

«Оньhон үгэ оншотой, таабари — оньhотой»

Сентябриин 19-дэ эхин классай 2-4  ангинуудай хоорондо «Оньhон үгэ  оншотой, таабари — оньhотой» гэhэн харалга мүрысөөнүүд үнгэргэгдэбэ.  Хабаадагшад хэр зэргэ оньhон үгэнүүдые мэдэнэ гээшэб, таабаринуудые таажа шадана гээшэб гэжэ элирүүлэгдэбэ…. Читать далее

Театр «Аянша»

Театр «Аянша»

Мүнөөдэр Улан-Удэ хотоhоо «Аянша» гэhэн хүүхэлдэйн театр айлшаар буужа, манай үхибүүдтэ hонирхолтой «Нохойн наадан» гэжэ спектакль харуулба. Багахан хүүгэдэй наhандань таарама, зохид наада хаража hурагшаднай урмашаба.

Буряад хэлэнэй недели

Буряад хэлэнэй недели

Сентябриин 17 hоо сентябриин 22 болотор эхин шатын hурггуулида  буряад хэлэнэй недели үнгэргэгдэнэ. Энэ зургаан үдэрэй туршада элдэб мүрыснүүд    хараалагдана: «Эрхим диктант», «Эрхим найруулга», «Агамни шамдаа» — уран гоёор шүлэг… Читать далее

Закрытие лагеря

Закрытие лагеря

Завершилась работа лагеря дневного пребывания для  учащихся начальных классов «Солнышко». С большим  удовольствием  и интересом проводили время 180 детей в 6 отрядах.  Программа ЛДП по своей направленности была комплексной, т…. Читать далее