List/Grid

Новости Subscribe to Новости

Посвящение в первоклассники

Посвящение в первоклассники

Сегодня прошел праздник "Посвящение в первоклассники". На стадионе школы было весело и шумно, хотя моросил дождик. Праздник начался с переклички классов. Каждая команда придумала себе название, девиз и короткую речевку..Проведена… Читать далее

Инаугурация президента школьного самоуправления

Инаугурация президента школьного самоуправления

26 сентября прошло особое событие — мы официально и торжественно провели инаугурацию президента школьного самоуправления. После третьего урока перед всей школьной дружиной новый президент дал торжественную клятву. Также были представлены… Читать далее

Митинг, посвященный Дню памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга.

Митинг, посвященный Дню памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга.

24 сентября 2018 года на Аллее Героев состоялся торжественный митинг, посвященный Дню памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга. В данном мероприятии принимали участие родные и близкие Героя… Читать далее

Выборы президента Ученического самоуправления.

Выборы президента Ученического самоуправления.

21 сентября 2018 года прошли выборы на пост президента Ученического самоуправления. В выборах принимали участие 8-9-е классы. Наибольшее количество голосов набрал ученик 11"а" класса Намжилов Энхэ. На посты министров голоса… Читать далее

Шагай наадан

Шагай наадан

Анха урданhaa арад зоноймной дунда заатагyй дэлгэрhэн наадануудай нэгэн — шагай наадан болоно. Шагай наадамнай олон ондоо байдаг.  Шагай Yбэлэй ута hyниин саг эльгээхэ наадан болодог байгаа. Нэн тYpYYн балшар YхибYYн… Читать далее

Агамни — шамдаа

Агамни — шамдаа

Уран  гоёор шɣлэг сээжээр уншадаг ɣхибɣɣдэй хоорондо «Агамни- шамдаа» гэhэн харалга мɣрысөөн ɣнгэргэгдэбэ. Энэ хэмжээ ябуулгада 100 гаран 1-4 ангинуудай  hурагшад эдэбхитэйгээр хабаадаба. Тɣрэл хэлэеэ мэдэдэг, сэбэрээр дуугардаг багашуул яhала… Читать далее

Эрхим найруулга

Эрхим найруулга

«Эрхим найруулга» гэhэн мүрысөөн hүүлшын жэлнүүдтэ ехээр дэлгэржэ, hурагшад  эдэбхитэйгээр хабаададаг болонхой. Зохёохо гээшэмнай балайшье бэлэн бэшэ, тигэбэшье бага ангинуудай hурагшад наhанайнгаа шадалаар юрэ хөөрэhэн, зураглаhан, хүнэй дүрэдэ характеристиа үгэhэн… Читать далее

«Оньhон үгэ  оншотой, таабари — оньhотой»

«Оньhон үгэ оншотой, таабари — оньhотой»

Сентябриин 19-дэ эхин классай 2-4  ангинуудай хоорондо «Оньhон үгэ  оншотой, таабари — оньhотой» гэhэн харалга мүрысөөнүүд үнгэргэгдэбэ.  Хабаадагшад хэр зэргэ оньhон үгэнүүдые мэдэнэ гээшэб, таабаринуудые таажа шадана гээшэб гэжэ элирүүлэгдэбэ…. Читать далее

Театр «Аянша»

Театр «Аянша»

Мүнөөдэр Улан-Удэ хотоhоо «Аянша» гэhэн хүүхэлдэйн театр айлшаар буужа, манай үхибүүдтэ hонирхолтой «Нохойн наадан» гэжэ спектакль харуулба. Багахан хүүгэдэй наhандань таарама, зохид наада хаража hурагшаднай урмашаба.

Буряад хэлэнэй недели

Буряад хэлэнэй недели

Сентябриин 17 hоо сентябриин 22 болотор эхин шатын hурггуулида  буряад хэлэнэй недели үнгэргэгдэнэ. Энэ зургаан үдэрэй туршада элдэб мүрыснүүд    хараалагдана: «Эрхим диктант», «Эрхим найруулга», «Агамни шамдаа» — уран гоёор шүлэг… Читать далее