«Аба эжын хэлэн-манай баялиг»

Апрелиин 26-да Агын дасанда "Аба эжын хэлэн-манай баялиг" гэhэн бугэдэ буряад хэлэнэй мурысоон унгэрбэ. Энэ мурысоон  Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар эмхидхэгдэдэг. Мурысоонэй эрилтээр hургуули бухэнhоо 7 хунhоо буридэhэн булгэм (команда) хабаадаха аргатай. 5 шататай, шата бухэниинь 2 даабаритай. Даабаринууд бэлэдхэл ехэтэй байгаа: сээжээр хоорэхэ, презентаци, брошюра бэлдэхэ, сагаан эдеэн табаг, сэржэм саг соо бэлдээд хоорэхэ, доншуур маани, мэгзэм сээжэлдээд уншаха г.м.
Манай hургуулиин hурагшадай булгэм шата бухэндэнь 1, 2,3 -дахи hууринуудые эзэлжэ, командаараа туруушын hуури эзэлбэ.
1. Магтаал — Дамдинов Цыден (10в кл.), 1 hуури
2. Сагаан эдеэн табаг -Насанова Дайана (10г кл), 1 hуури
3. Оньhон угэ оностой — Шойдокова Даяна (6 дельта кл), 2 hуури
4. Табан хушуу малай аша туha (боро арга) — Ринчинова Намжил (8 умка), 2 hуури
5. Дасанай хуралнууд — Лыгдынова Баярма (8 вместе), 2 hуури

6. Тоолэй-хундын тэмдэг- Цырендондоков Доржи (10в кл), 3 hуури
7. Байгаалиин бэлгэ тэмдэг — Дашидабаева Арюна (8 умка кл), 3 hуури.
8. Маани, мэгзэм- бултадаа уншана, 3 hуури.

viber image 2019-04-29 , 00.30.19viber image 2019-04-29 , 00.39.44viber image 2019-04-29 , 00.40.25

About Альбина Цыденова

Оставить комментарий