Диктант «Эрдэм»

Агын нэгэдэхи дунда hургуулиин дэргдэ мартын 13-да Забайкалиин хизаарай засагай, Агын тойрогой захиргаанай, РАНХ и ГС-эй γγсхэлээр γнгэргэгдэжэ  байhан бγгэдэ буряадай «Эрдэм» гэhэн диктант бэшэлгэн болобо. Энэ социальна удха шанартай акцида 9-11 ангиин олон  hурагшад, будγγн зоншье эдэбхитэйгээр хабаадаба.

hургуули соо дγрбэн уужам, hаруул кабинедууд бэлэн байба. Хоёр  сагта булта hуужа бэшэхэ газараа эзэлбэд. Манай hургуулиин багшанар Яманова Цырегма Раднабазаровна, Бадмажапова Дарима Гончиковна,  Балжирова Дарима Николаевна, Гылыкова Татьяна Николаевна гэгшэд диктант уншажа эхилбэ. Нэгэ часай турша соо «Гэр бγлын хγмγγжγγлгэ» гэhэн ехэ удхатай Цыдып Цырендоржевай бэшэhэн текст бэшэгдэшэбэ.

90 диктант бэшэhэн гоёомол хуудаhанууд тушаагдаба Шалгалтын ажал ябуулагдажа, дγнгγγд татагдаа. Агын 1-хи дунда hургуулиин дγрбэн шабинар 100 баллнуудые абаба. Хэд бэ гэхэдэ: 8-хи «сигма» ангиин Болотова Саран, 10 «умкын»  Дашидабаева Арюна, 11хи ангиин Батуева Эржена, Ширапова Лариса  хоёр болоно. 95 баллhаа дээшэ абаад,  “Отличник»  гэжэ нэрэ зэргэдэ  13 hурагшад хγртэжэ, багшанараа, гэртэхинээ баярлуулаа.

Энэ ябуулгын гол зорилгонь хадаа, буряад хэлэеэ hэргээхэ, буряадаар залуушуулнай харилсажа ябахынь тула болоно ха юм!   

About Александр Аюшиев

Оставить комментарий