В гостях ветеран педагогического труда Бадмаева Дулмацырен Кишигтуевна

Мартын 19-дэ Агын 1-хи дунда hургуулиин 180 жэлэй  ойн баярые угтуулан ажалай ветерануудаар уулзалганууд үнгэргэгдэбэ. Тон түрүүн ажалай ветеран, Россиин Фудерациин эрхим багша, Россиин габьята багша гэhэн үндэр нэрэ зэргэтэй Бадмаева Дулмацырен Кишигтуевна эхин шатын багшанартай  уулзаба. Хѳѳрэлдѳѳнэй эхиндэ  2003 ондо хэблэгдэhэн 2-4 классай hурагшадта зорюулhн «Булагай эхин» гэжэ ном тухайгаа хѳѳрэбэ. Удаань 2018 ондо Улан-Удэ хотодо хэблэгдэhэн  классhаа гадуур уншалгын  «Һолонго» гэжэ  номуудтаяа  танилсуулhан байна.  Дүшэ гаран жэлэй туршада ажалдаа хэрэглэжэ, эрхим hурагшадые хүмүүжүүлжэ ябаhан    дүй дүршэлтэеэ хубаалдажа, буряад хэлэ заахын элдэб онол арганууд тухай эхин шатын багшанарта хѳѳрэжэ, харуулжа  үгэбэ.  Һүүлэрнь   2012 ондо бүтээгдэhэн hургуулиин 170 жэлэй ойдо зорюулагдаhан кино харалгаар уулзалга дүүрээ.  Энэ хѳѳрэлдѳѳн үнндэр дүнгүүдтэйгѳѳр түгэсэбэ.

About Александр Аюшиев

Оставить комментарий