Илалтын туяада хүртэгшэд

Дунда һургуулида һурадаг һурагшадай дунда эмхидхэгдэдэг буряад хэлэ болон литератураар олимпиадын тойрогой (межмуниципальна)  шатые буряад хэлэндээ ульгам, түрэл нютагайнгаа, үндэһэн арадайнгаа түүхэ һайн мэдэхэ хүбүүд, басагад  февралиин 28-да дабажа гараба. Оюун ухаанай урилдаан Агын хоердохи hургуулида үглөөнэй 10 сагта эхилээ. Хамта дээрээ тойрогой 100 гаран хүүгэд эндэ хабаадаба.

Олимпиадын гол зорилго болбол түрэл хэлэндээ һурагшадай һонирхол түрүүлхэ, буряад хэлэнэй талаар һайн һурадаг хүүгэдые шалгаруулжа, тэдэниие урмашуулга болоно.

Манай hургуулиин hурагшад жэл бүхэндэ эрхим дүнгүүдые харуулдаг. Мүнөө жэлэй дүнгүүд:

  1. 7 «мүшэн» ангиин Дашидондокова Балжин — 2 hуури;
  2. 9 «интеллектуал» ангиин Хаимчикова Цырена — 3 hуури;
  3. 9 «максимум» ангиин Дугаров Дондок — 3 hуури;
  4. 11 «радуга» ангиин Батомункуева Юлия — 2 hуури.

Эдэ hурагшадые бэлдэhэн багшанар Дарима Валерьевна Дашицыренова, Билигма Доржиевна Цыдыпова, Баира Дашинимаевна Балдандоржина болонод.

Багшанартаа, үхибүүдтээ ажалдань болон hуралсалдань амжалта, бэедэнь энхэ элүүрые хүсэе! Буряад хэлэеэ мартангүй, дээшэнь үргэжэ ябахамнай болтогой!

About Сталина Доржипаланова

Оставить комментарий