Эрхим найруулга

IMG_3203

«Эрхим найруулга» гэhэн мүрысөөн hүүлшын жэлнүүдтэ ехээр дэлгэржэ, hурагшад  эдэбхитэйгээр хабаададаг болонхой. Зохёохо гээшэмнай балайшье бэлэн бэшэ, тигэбэшье бага ангинуудай hурагшад наhанайнгаа шадалаар юрэ хөөрэhэн, зураглаhан, хүнэй дүрэдэ характеристиа үгэhэн богонихон зураглал бэшэнэ. Гэр бүлэ, hургуули, hуралсал тухайгаа, нютагайнгаа байгаалиин hайханиие харуулhан богонихон  рассказ бэшэхэдээ, hанал бодолоо зүбөөр харуулжа, зүб үгэнүүдые хэрэглэжэ шадаха арга дадалтай болоно. Сентябриин 20-ной үдэр  «Эрхим найруулга» гэhэн конкурс hургуулидамнай  үнгэрбэ. Энэ зохёолгын мүрысөөндэ 2-4 ангиин 75 үхибүүд хабаадаба. 2-хи ангиин hурагшад «Минии дуратай нааданхай», 3-хин- «Алтан намар», 4-хин- «Минии нэгэ үдэр » гэhэн темэнүүдтэ зохёол болбосоруулжа туршаба. Ажалаймнай дүнгүүд:

Нэрэ, обог

анги

hуури

багша

2 хи ангинуудай хоорндо

1

Жамсоева Марина

2 б

1

Батоева И.Б.

2

Дамдинцыренов Буянто

2 б

2

Батоева И.Б.

3

Лубсандашиева Долгора

3

Даримаева С.А.

4

Дагбаева Билигма

2 д

 

Бадмажапова Д.Г..

5

Санданова Бэлигма

2 г

 

Шугаева Б.Б

6

Серен Анжела

2 в

 

Цымпилова Д.Ж.

3 хи ангинуудай хоорндо

1

Болотова Алтана

3 бэлиг

1

Бадмаева Д.Ц

2

Пурбуева Вероника

3 одон

2

Цыденова Ц.Д.

3

Цыдыпова Юлия

3 бэлиг

3

Бадмаева Д.Ц

4

Дашидондокова Бальжин

3 мɣшэн

4

Цыренбадмаева И.Х.

5

Бимбаев Батор

2 эрхим

 

Дагбаева С.Д.

4 хи ангинуудай хоорндо

1

Ласмажапова Баясана

орион

1

Черникова В,Б,

2

Цыденова Адиса

лира

2

Батомункуева Т.Ж.

3

Доржиева Цырегма

орион

3

Черникова В,Б,

4

Дашидабаева Сарюна

ника

4

Раднагуруева С,б,

5

Цыдыпова Цырена

альтаир

5

Цыренжапова Д.Д.

6

Дармажапова Вика

вега

5

Цыденова Ц.Д.

 

 

About Яманова Цырегма

Оставить комментарий