Эрхимүүд илгарба

Эрхим

Энэ үдэрнүүдтэ  Агын тойрогой дунда hургуулиин hурагшадай хоорондо «Эрхим диктант», «Эрхим найруулга», «Агмани-  шамдаа» гэhэн мүрысөөнүүд үнгэргэдөө. Мүрысөөнэй дүнгүүд:

4 ангиин hурагшадай хоорондо 1-хи hуури  Цыдыпова Цырена эзэлбэ, багшань Цыренжапова Долгор Дашигалсановна, 3-хи hуурида  Сандаков Алдар гараа, багшань Раднагуруева Светлана Базаровна.

«Эрхим найруулга» гэhэн мүрысөөнэй дүнгүүд:

4-хи ангиин hурагшадай хоорондо 2-хи hуури  Ламажапова Баясана эзэлээ

3 –хи ангиин hурагшадай хоорондо 1-хи hуури  Болотова Алтана эзэлбэ, багшань Бадмаева Дулма Цырендоржиевна, 3-хи hуурида Цыдыпова Юля гараба, багшань Бадмаева Дулма Цырендоржиевна, 2-хи ангиин hурагшадай хоорондо Лубсандашиева Долгор 3- хи hуурида гаража, багшаяа Даримаева Соёлма Александровнагаа баярлуулба.

«Агамни-шамдаа» гэhэн уран гоёор шүлэг уншадаг үхибүүдэй хоорондо  Намдаков Булат илгаржа, 1хи hуурида хүртэбэ, багшань Раднагуруева Светлана Базаровна.  1- 2 ангиин hурагшадай хоорондо Сандаков Арьян hайшаагдаба, багшань Белякова Алёна Олеговна.

Хойто жэлдэ бүри hайн дүнгүүдые туйлахабди гэжэ найданабди.

 

About Яманова Цырегма

Оставить комментарий