Шагай наадан

IMG_4177 IMG_4179 IMG_4166 IMG_4172

Анха урданhaa арад зоноймной дунда заатагyй дэлгэрhэн наадануудай нэгэн — шагай наадан болоно. Шагай наадамнай олон ондоо байдаг. 

Шагай Yбэлэй ута hyниин саг эльгээхэ наадан болодог байгаа. Нэн тYpYYн балшар YхибYYн няhалжа hурадаг байгаа. Хонхо бYхэ хоероо илгаруулжа эхилhэн Ye сагhaa захалаад лэ, тугал туламтай шагайгаа юунhээшье сэнтэйгээр хадагалдаг, жэл бYри тэдэнээ олон болгохые оролдодог, элдэб Yнгын будагаар шэрдэдэг байгаабди.

Шабай эдижэ садаад,

Шагай наада эхилээлди. 

Шамбай няhалжа шадаад,

Шамай тYргэн шYYгээлби.

Шагай наадан мэргэн хараатай, тYргэн шYYрэхэ шадабаритай, харбан буулгаха эдитэй болгодог байха юм. Гар YзYYрэй наадан байха зуураа хурга болон гарайнгаа шYрбэhэнэй хYсэ шадамарханаар онобшолон гаргахада hургадаг. Тиимэhээл шагай нааданда:

Оншо дYрэ хэрэгтэй,

Онообшо мэргэн мэргэн байлтай.

Тодо хараа хэрэгтэй, 

Тодон шYYрэн абалтай.

Шагай нааданай дɣнгɣɣд

Шагай няhалалга

 

Нэрэ, обог

класс

hуури

багшань

1

Раднагурева Дари

4 ника

1 м

Раднагуруева С.Б

2

Дугарова Алима

4 лира

2 м

Батомункуева Т.Ж.

3

Базаров Аюр

4 альтаир

3 м

Цыренжапова Д.Д.

3 классы

1

Жамсоева Санжина

3 бэлиг

1 м

Бадмаева Д.Ц

2

Цырендожиева Амархан

3 туяа

Линхобоева Л.Т

3

Цымпилов Солбон

3 эрхим

3 м

Дагбаева С.Д.

2 классы

1

Дугаров Дамдин

2 г

1 м

Шугаева Б.Б.

2

Бодеева Саран

2 в

2 м

Цымпилова Д.Ж.

3

Жамьянов Алдар

2 б

3 м

Батоева И.Б.

 

Дɣрбэн бэрхэ

 

 

Нэрэ, обог

класс

hуури

багшань

1

Галсанова Лариса

4 ника

1

Раднагуруева С.Б

2

Цыденов Бэлиг

4 лира

2 м

Батомункуева Т.Ж.

3

Ванзаракшаев Эрдэм

4 орион

3

Черникова В.Б.

 

1

Мижитова Чимита

3 бэлиг

1 м

Бадмаева Д.Ц

2

Аюров Даши

3 мɣшэн

2 м

Цыренбадмаева И.Х

3

Дашиев Ярослав

3 эрхим

3 м

Дагбаева С.Д.

 

1

Лубсандашиева  Долгор

2 а

1

Даримаева С.А

2

Бальжинимаев Аюр

2 б

2 м

Батоева И.Б.

3

Ойдопов Алдар

2 д

Бадмажапова Д.Г

 

Табаршаалга

 

Нэрэ, обог

класс

hуури

багшань

1

Тудупова Янжима

4 вега

1

Цыденова Ц.Д.

2

Дашидабаева Сарын

4 ника

2

Раднагуруева С.Б

3

Батомункуева Долгор

4 орион

3

Черникова В.Б.

3 классы

1

Бадмажапов Даши

3 мɣшэн

1

Цыренбадмаева И.Х

2

Цыбенов Жаргал

3 одон

2

Гомбоева Е.Д.

3

Лубсандашиева Сарюна

3 эрхим

3

Дагбаева С.Д.

Финал среди 3-4 классов

Тудупова Янжима – 1м

Бадмажапов Даши – 2м

 

 

Шагай шɣɣрэлгэ

 

Нэрэ, обог

класс

hуури

багшань

1

Раднагуруев Тамир

4 ника

1

Раднагуруева С.Б

2

Дугарова Сарюна

4 альатир

2

Цыренжапова Д.Д.

3

Ральдина Арюна

4 орион

3

Черникова В.Б.

 

1

Цыренбадмаев  Аюр

3 бэлиг

1

Бадмаева Д.Ц

2

Цыренова Сэсэг

3 эрхим

2

Дагбаева С.Д.

3

 

 

 

 

2 классы

1

Дананов Абдулборий

1

Бадмажапова Д.Г

2

Батомункуева Санжина

2 в

2

Цымпилова Д.Ж.

3

 

 

 

 

 

Шагай таалсаан

 

Нэрэ, обог

класс

hуури

багшань

1

Бальчиндоржиев Жамсо

4 ника

1

Раднагуруева С.Б

2

Гармажапов Баир

4 альтаир

2

Цыренжапова Д.Д.

3

Эрдэмов Мунко

4 лира

 

Батомункуева Т.Ж.

3 классы

1

Цыдыпова Юлия

3 бэлиг

1 м

Бадмаева Д.Ц

2

Олзоев Эрдэни

3 одон

2 м

Гомбоева Е.Д.

3

Дашидондокова Бальжин

3 мɣшэн

3 м

Цыренбадмаева И.Х

2 классы

1

Холхонов Максар

Батоева И.Б.

2

Элбыктуев Бато

Цымпилова Д.Ж.

3

Дашинимаева Алтана

Даримаева С.А.

 

Финал

Таалсаан

1место- Бальчиндоржиев Жамсо

2 место- Цыдыпова Юлия

Шɣɣрэлгэ

1м — Раднагурев Тамир

2м – Дананов Абдулборий

 

 

 

 

 

 

Мори урилдаан

 

Нэрэ, обог

класс

hуури

багшань

1

Батожаргалова Сойжина

4 орион

1

Черникова В.Б.

2

Ярусова Елена

4 вега

2

Цыденова Ц.Д.

3

Болотова Номин

4 лира

3

Батомункуева Т.Ж,

3 классы

1

Цыденжапов Дандар

3 эрхим

1

Дагбаева С.Д.

2

Жамьянова Ирина

3 бэлиг

2

Бадмаева Д.Ц.

3

Цыбендоржиев Сергей

3 мɣшэн

3 м

Цыренбадмаева И.Х

 

1

Цыбенов Зоригто

2 в

1

Цымпилова Д.Ж.

2

Жаргалов Соел

2 г

2

Шугаева Б.Б.

3

Ширапов Чингис

2 а

3

Даримаева С.А

 

 

 

«Бɣлэ – эрхим шагайшад» гэhэн мɣрысөөндэ табан  бɣлэ хабаадажа, шанга тэмэсэл болобо.

Шагай няhалалга, шɣɣрэлгэ, мори уридаан гурбан янзын нааданда тон олон шагай суглуулhан  4 ника ангиин Мункуевтэнэй  гэр бɣлэ болоно, 2 -хи hуурида 4 вега ангиин Дашицыреновтэн, 3-хида —  Батомункуевтэн. Урмаа хухарангɣй, хɣхюутэй нааданда хабаадаhандаа 4 лира ангиин Батоболотовтанай, 4 альтаир ангиин Цыденовуудай гэр бɣлэнэр ехэ баяртай байба.

 

 

About Яманова Цырегма

Оставить комментарий