Агын дасанда

Буряад хэлэнэй hара соо унгэргэгдэhэн олон мурысоонуудэй нэгэн болохо "Аба эжын хэлэн гамтайл!" гэжэ бугэдэ буряад хэлэнэй мурысоон октябриин 13-да Агын дасанда унгэрбэ. Энэ хэмжээ ябуулга Буддын Шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар 11-еэ эмхидхэгдэбэ. Ага тойрогой 12 hургуулинуудай булгэмууд , булгэм бухэндэ 6-7 хуугэд эдэбхитэй хабаадаа. Мурысоон 5 шатаhаа буридоо, шата бухэндэнь2 даабари угтэнэ. Мурысоонэй шата, даабари бухэндэ дун татагдаад, hууринууд гараа. Манай hургуулиhаа 7 ухибуудhээ буридэhэн булгэм эдэбхитэйгээр хабаадажа, hуури эзэлээ. Туруушын hуурида Сахюуртын дунда gургуули гараба.

Эрхимуудэй тоодо ороhон манай булгэмэйхид:

1. "Маани уншанябаял" гэhэн Доншуур маани уншалгаар — 1 hуури;

2. "Аргын ургамалнууд"- 2 hуури Жаргалов Цокто, 5 ангиин hурагша;

3. "Сэсэн мэргэ ухаан"-1 hуури Мункуев Аюша, 7 ангиин hурагша;

4. "Буряадхан хэлэм ульгам ха даа!"-2 hуури Мункуева Юля,11"в"ангиин hурагша;

5. Духэриг темэ "Минии ойлгосо"- 1 hуури Мункуева Юля, 11"в"ангиин hурагша;

6. Тест "hубэлгэн ухаатан" 3 hуури Дашидондокова Баира, 11"б" ангиин hурагша.

IMG-bb6968cea2c7ec9885f67b56c9f05aaf-VIMG-e16074f27067404849de6f717e9ece32-V

 

About Альбина Цыденова

Оставить комментарий