List/Grid

Archive: Page 7

Выборы президента Ученического самоуправления.

Выборы президента Ученического самоуправления.

21 сентября 2018 года прошли выборы на пост президента Ученического самоуправления. В выборах принимали участие 8-9-е классы. Наибольшее количество голосов набрал ученик 11"а" класса Намжилов Энхэ. На посты министров голоса… Читать далее

Шагай наадан

Шагай наадан

Анха урданhaa арад зоноймной дунда заатагyй дэлгэрhэн наадануудай нэгэн — шагай наадан болоно. Шагай наадамнай олон ондоо байдаг.  Шагай Yбэлэй ута hyниин саг эльгээхэ наадан болодог байгаа. Нэн тYpYYн балшар YхибYYн… Читать далее

Агамни — шамдаа

Агамни — шамдаа

Уран  гоёор шɣлэг сээжээр уншадаг ɣхибɣɣдэй хоорондо «Агамни- шамдаа» гэhэн харалга мɣрысөөн ɣнгэргэгдэбэ. Энэ хэмжээ ябуулгада 100 гаран 1-4 ангинуудай  hурагшад эдэбхитэйгээр хабаадаба. Тɣрэл хэлэеэ мэдэдэг, сэбэрээр дуугардаг багашуул яhала… Читать далее

Эрхим найруулга

Эрхим найруулга

«Эрхим найруулга» гэhэн мүрысөөн hүүлшын жэлнүүдтэ ехээр дэлгэржэ, hурагшад  эдэбхитэйгээр хабаададаг болонхой. Зохёохо гээшэмнай балайшье бэлэн бэшэ, тигэбэшье бага ангинуудай hурагшад наhанайнгаа шадалаар юрэ хөөрэhэн, зураглаhан, хүнэй дүрэдэ характеристиа үгэhэн… Читать далее

«Оньhон үгэ  оншотой, таабари — оньhотой»

«Оньhон үгэ оншотой, таабари — оньhотой»

Сентябриин 19-дэ эхин классай 2-4  ангинуудай хоорондо «Оньhон үгэ  оншотой, таабари — оньhотой» гэhэн харалга мүрысөөнүүд үнгэргэгдэбэ.  Хабаадагшад хэр зэргэ оньhон үгэнүүдые мэдэнэ гээшэб, таабаринуудые таажа шадана гээшэб гэжэ элирүүлэгдэбэ…. Читать далее

Театр «Аянша»

Театр «Аянша»

Мүнөөдэр Улан-Удэ хотоhоо «Аянша» гэhэн хүүхэлдэйн театр айлшаар буужа, манай үхибүүдтэ hонирхолтой «Нохойн наадан» гэжэ спектакль харуулба. Багахан хүүгэдэй наhандань таарама, зохид наада хаража hурагшаднай урмашаба.

Буряад хэлэнэй недели

Буряад хэлэнэй недели

Сентябриин 17 hоо сентябриин 22 болотор эхин шатын hурггуулида  буряад хэлэнэй недели үнгэргэгдэнэ. Энэ зургаан үдэрэй туршада элдэб мүрыснүүд    хараалагдана: «Эрхим диктант», «Эрхим найруулга», «Агамни шамдаа» — уран гоёор шүлэг… Читать далее

Посвящение в пятиклассники.

Посвящение в пятиклассники.

8 сентября на спортивной площадке школы было шумно и весело.Было проведены игры по станциям. На каждой остановке ученики отгадывали загадки, танцевали, пели, вспоминали героев сказок, пели веселые песни. В форме… Читать далее

Посвящение в старшеклассники

Посвящение в старшеклассники

14 сентября было проведено посвящение в старшеклассники. Шефство праздника взяли на себя учащиеся 11 классов во главе А. Бадмажабэ. Торжественное мероприятие завершили дискотекой для 9-11 классов.

1 сентября — День Знаний

1 сентября — День Знаний

1 сентября в Агинской средней общеобразовательной школе №1 прошла торжественная линейка, посвященная ко  Дню Знаний. За парты сели 1226 учащихся, для 126 первоклассников прозвучал первый школьный звонок. Поздравить ребят с… Читать далее