Сагаалганай соносхол

Хүндэтэ үхибүүд, багшанар!

Сагаалган ехэ найраар,

Сагаан дэмбэрэлтэ hараар,

Мүндэлhэн шэнэ туулай жэлээр

халуунаар таанадаа амаршалнабди!

Сагаалганай хэмжээ ябуулганууд:

  1. Сагаалганай амаршалга (5-11 классууд үреэл бэшэжэ, зураг зуража, таhагайнгаа үүдэ гоеохо) – мартын 2 болотор.
  2. Буряадай нэгэ үдэр (Один день бурята) (5-11 классууд, багшанар) – мартын 2.
  3. Хубсаhанай харалган, Ёохор наадан, флешмоб (8-11 классууд, багшанар) – мартын 3.
  4. Һээр шаалган (9-11 классай хүбүүд) – мартын
  5. Квест-наадан (6-7 классуд) – мартын 9-10.
  6. Шагай наадан (5-8, 9-11 классуд) – мартын 2-3.

Хэмжээ ябуулгануудта эдэбхитэй хабаадахыетнай уринабди!

Эмхидхэгшэд

About Сталина Доржипаланова

Оставить комментарий